2007年国家司法考试 试卷二(答案)

——(2007-9-25)

2007年国家司法考试 试卷二

参考答案

 


2007年国家司法考试试卷二参考答案

 一、单项选择题,每题1分,共50分。

 1. B

 2. C

 3. C

 4. C

 5. A

 6. D

 7. C

 8. D

 9. C

 10. C

 11. D

 12. D

 13. B

 14. B

 15. B

 16. D

 17. B

 18. B

 19. C

 20. D

 21. C

 22. D

 23. C

 24. D

 25. B

 26. B

 27. D

 28. C

 29. C

 30. B

 31. D

 32. B

 33. D

 34. D

 35. B

 36. B

 37. C

 38. C

 39. B

 40. B

 41. B

 42. D

 43. C

 44. C

 45. B

 46. C

 47. B

 48. C

 49. A

 50. A

 二、多项选择题,每题2分,共80分。

 51. A B D

 52. A D

 53. A C D

 54. A D

 55. B C D

 56. B C D

 57. B C

 58. B D

 59. A C

 60. A B C

 61. A D

 62. A B

 63. A B C D

 64. B C D

 65. A B C D

 66. A B D

 67. A D

 68. B C

 69. B C D

 70. A B C

 71. B D

 72. A C

 73. A B C

 74. A B C

 75. A B C D

 76. B C

 77. B D

 78. A C D

 79. A C

 80. B C

 81. A C D

 82. B C D

 83. B D

 84. A D

 85. A B C

 86. A B C

 87. A D

 88. A D

 89. A B D

 90. B C

 三、不定项选择题,每题2分,共20分。

 91. A C D

 92. A D

 93. B C D

 94. C

 95. C

 96. A D

 97. A B C D

 98. D

 99. B D

 100. A D